App skilmálar

1. Auðar appið, er smáforrit sem Kvika banki hf. kt. Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, (hér eftir „Kvika“ eða „Bankinn“) gaf út til að gera viðskiptamanni kleift að stofna reikning hjá Auði, sjá stöðu á sparnaðnum, stofna bundna reikninga, sjá áunnar vaxtatekjur, sjá reikningsyfirlit, breyta ráðstöfunarreikningi og reikna út áætlaðar vaxtatekjur, allt á þægilegan máta í símanum (hér eftir nefnt „appið“). Um appið gilda notkunarskilmálar þessir, sem viðskiptamaður samþykkir með innskráningu og notkun á appinu, ásamt vinnslu persónuupplýsinga. Appið er viðskiptavinum að kostnaðarlausu, en um þjónustu þá sem Kvika býður upp á gilda að öðru leyti almennir viðskiptaskilmálar og skilmálar innlánsreikninga Auðar, verðskrá og vaxtatafla á hverjum tíma og teljast vera hluti samnings þessa. Almenna viðskiptaskilmála, innlánsskilmála Auðar, verðskrá og vaxtatöflu má nálgast á vef Auðar, www.audur.is og vef Kviku, www.kvika.is

2. Viðskiptamaður þarf að vera með rafræn skilríki til að geta skráð sig inn í appið. Viðskiptamaður ber fulla og ótakmarkaða ábyrgð á öllum aðgerðum sem framkvæmdar eru eftir að appið hefur verið virkjað, þ.á.m. eru allar fjárhagslegar færslur alfarið á ábyrgð viðskiptamanns. Það er því mikilvægt að viðskiptamaður hugi að öryggi appsins, meðal annars með því að sjá til þess að notkun á appinu samræmist skilmálum þessum.

3. Til að vernda þau gögn sem eru aðgengileg um viðskiptamann í appinu þarf viðskiptamaður að skrá sig inn í appið með rafrænum skilríkjum, fingrafarsauðkenni eða andlitsauðkenni (Face Id) til að koma í veg fyrir að annar en viðskiptamaður noti appið. Kvika mælir einnig með því að viðskiptamaður auki við öryggi gagna í símanum sínum með því að virkja læsingu á sjálfum símanum.

4. Aðeins er heimilt að setja appið upp á símtæki sem er í eigu eða í umsjá viðskiptamanns. Ef viðskiptamaður lánar, selur eða heimilar öðrum umráð yfir símtæki sem sótt hefur appið skuldbindur viðskiptamaður sig til þess að útskrá sig úr appinu áður en símtækið er afhent öðrum.

5. Þeir skilmálar sem varða þá þjónustu og viðskipti sem viðskiptamaður á við Kviku gilda einnig um notkun þjónustunnar eða viðskipti hans við Kviku í gegnum appið.

6. Kvika mun senda viðskiptamanni skilaboð/tilkynningar (e. notifications) í appið sem varða notkun hans á þeirri þjónustu sem er í boði hverju sinni. Tilkynningarnar eru sjálfvaldar í upphafi en viðskiptamaður getur ávallt farið í stillingar og breytt eða afskráð sig úr þjónustunni. Kvika kann að fjarlægja, breyta eða bæta við tilkynningum án samþykkis frá viðskiptamanni. Þá ber Kvika enga ábyrgð á því ef tilkynningar berast viðskiptamanni ekki eða of seint.

7. Kvika áskilur sér allan rétt til að ákvarða einhliða þá þjónustu sem er í boði í appinu á hverjum tíma og rjúfa aðgang að upplýsingum um stundarsakir fyrirvaralaust og án tilkynningar ef þörf krefur, svo sem vegna uppfærslu skráa, breytinga kerfis og þess háttar.

8. Það er mikilvægt að viðskiptamaður kynni sér áhrif þeirra aðgerða sem hann ætlar að framkvæma í appinu ef hann þekkir ekki til þeirra eða er óviss um hvað felst í þeim. Kvika verður ekki gerð ábyrg fyrir eftirfarandi: a) tjóni sem hlotist getur af vanþekkingu, misskilningi eða misnotkun viðskiptamanns eða annars aðila með eða án hans umboðs á notkunarreglum appsins, b) tjóni sem hlotist getur af vél- og hugbúnaði eða þjónustu appsins, c) tjóni sem hlotist getur af röngum færslum, d) tjóni sem hlotist getur af vanþekkingu, misskilningi, misnotkun eða röngum færslum viðskiptamanns eða annars aðila þegar um er að ræða aðgerðir samkvæmt umboði frá öðrum aðila, e) tjóni sem hlotist getur af galla eða bilun í vél- eða hugbúnaði til móttöku á þjónustu appsins, f) tjóni sem hlotist getur vegna upplýsinga eða aðgerða þriðja aðila, s.s. Reiknistofu Bankanna.

9. Kvika ber ekki ábyrgð á tjóni sem stafar af óviðráðanlegum orsökum (force majeure), s.s. stríði eða yfirvofandi stríðsátökum, hryðjuverkum, náttúruhamförum, verkfalli, verkbanni eða viðskiptabanni. Jafnframt ber Kvika ekki ábyrgð á tjóni sem stafar af atburðum sem eru stjórnmálalegs, félagslegs, fjármálalegs eða efnahagslegs eðlis og eru líkleg til að koma í veg fyrir, rjúfa eða trufla að hluta eða öllu leyti þá þjónustu sem Kvika veitir, jafnvel þó að slík atvik flokkist ekki undir óviðráðanleg atvik. Þá ber Kvika ekki ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af vegna lagaskyldna sem Kviku ber að fylgja.

10. Viðskiptamaður skuldbindur sig til þess að allir þeir fjármunir sem fara í gegnum appið eru fjármunir í hans eigu eða umboðsgjafa. Viðskiptamaður skuldbindur sig til þess að tilkynna Kviku skriflega ef einhverjir þeir fjármunir sem hann hefur eða kemur til með að afhenda Kviku eru ekki í hans eigu eða umboðsgjafa. Skylda þessi er tilkomin vegna ákvæða laga og reglna og um aðgerðir gegn peningaþvætti. Ef viðskiptamaður verður uppvís að misnotkun eða tilraun til misnotkunar á upplýsingum sem fengnar voru í appinu eða á kerfinu sjálfu eða brýtur ákvæði skilmála þessa að öðru leyti er Kviku heimilt einhliða og fyrirvaralaust að rjúfa aðgang hans að appinu. Reynist viðskiptamaður ekki hafa brotið gegn þessum reglum verður opnað aftur fyrir aðganginn.

11. Til þess að hægt sé að veita viðskiptamanni þá þjónustu sem er í boði í appinu er Kviku nauðsynlegt að vinna með ýmiss konar persónuupplýsingar um hann í appinu. Kvika vinnur persónuupplýsingar í samræmi við lög og um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

12. Vinnsla persónuupplýsinga: Við framkvæmd og í tengslum við þjónustuna er nauðsynlegt að vinna ýmsar persónuupplýsingar um viðskiptamann t.a.m. samskiptaupplýsingar, auðkenni, fjárhagsupplýsingar og opinberar upplýsingar. Með því að sækja appið vistast einnig ýmsar tæknilegar upplýsingar um snjalltæki viðskiptamanns, þ.e. nafn, tegund og númer, stillingar snjalltækis m.t.t. tímasvæðis, tungumáls og IP-tölu í gagnagrunn Kviku.

13. Tilgangur vinnslu: Vinnsla persónuupplýsinga byggir á samningi, lögmætum hagsmunum og lagaskyldu. Þannig geta upplýsingarnar t.d. verið notaðar í eftirfarandi tilgangi: Til að auðkenna viðskiptamann; Til að veita og framkvæma þá þjónustu sem appið býður upp á og framfylgja skilmálum sem samþykktir hafa verið; Til að senda viðskiptamanni tilkynningar og upplýsingar um notkun á þjónustunni; Til þess að þróa appið og þá þjónustu sem því er ætlað að veita t.d. með því að mæla umferð, breyta efnistökum í appi og aðlaga þjónustuna; Til að koma í veg fyrir sviksamlegt athæfi og ólöglegar aðgerðir; Til að framfylgja skyldum okkar að lögum t.d. með því að veita eftirlitsaðilum upplýsingar; Til að senda tilkynningar um nýjungar í þjónustu og tilboð. Viðskiptamaður getur ávallt óskað eftir því að upplýsingar séu ekki nýttar í markaðslegum tilgangi með því að afskrá sig af póstlista með því að velja hlekk í markaðspósti eða með því að senda tölvupóst á personuvernd@kvika.is. Einnig er hægt að loka fyrir tilkynningar (e. Push notification) í stillingum appsins en sú aðgerð gildir eingöngu um þær tilkynningar.

14. Miðlun persónuupplýsinga: Upplýsingunum kann að vera deilt með þriðja aðila t.d. til eftirlitsaðila eða til þjónustuaðila en fyllsta öryggis og trúnaðar er gætt við slíka miðlun. Einnig er áskilinn réttur til að koma ábendingum á framfæri við lögreglu um athæfi sem talið er ólögmætt.

15. Öryggi: Upplýsingar eru ekki vistaðar í appinu heldur eingöngu í grunnkerfum Kviku og þjónustuaðila. Öll samskipti appsins við grunnkerfi eru dulkóðuð. Nánari upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga um viðskiptamann er að finna í persónuverndarstefnu Kviku.

16. Notkun appsins er óheimil ef átt hefur verið við stýrikerfi viðkomandi símtækis eða öryggi þess er ógnað af öðrum ástæðum, svo sem vegna uppsetningu á vafasömu forriti.

17. Ef viðskiptamaður brýtur gegn skilmálum þessum eða öðrum skilmálum sem hann hefur samþykkt gagnvart Kviku er Kviku heimilt að loka fyrir aðgang þinn að appinu. Hið sama á við ef viðskiptamaður verður uppvís að misnotkun eða tilraun til misnotkunar á upplýsingum sem aðgengilegar eru í appinu eða á kerfinu sjálfur.

18. Kviku er heimilt að breyta skilmálum þessum einhliða hvenær sem er og taka slíkar breytingar gildi án fyrirvara ef þær eru til hagsbóta fyrir vðskiptamann. Séu breytingarnar ekki til hagsbóta fyrir viðskiptamann verður honum tilkynnt um þær með tveggja mánaða fyrirvara, svo sem með skilaboðum á heimasíðu Auðar eða appinu. Geri viðskiptamaður ekki athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar fyrir gildistöku breytinganna telst hann hafa samþykkt þær.

19. Kviku er heimilt að segja upp samningi um notkun appsins með að minnsta kosti tveggja mánaða fyrirvara. Viðskiptamanni heimilt að segja upp samningi um notkun appsins hvenær sem er að kostnaðarlausu.

20. Allar tilkynningar til Kviku/Auðar skal senda á netfangið audur@audur.is eða hringja í síma 5856500.

21. Hvenær sem er, á meðan samningssambandi stendur á viðskiptamaður rétt á að fá skilmála þessa afhenta á pappírsformi, óski hann þess.

22. Viðskiptamanni ber að nota appið í samræmi við gildandi skilmála þess. Jafnframt ber viðskiptamanni að gera nauðsynlegar varúðarráðstafanir, sbr. ákvæði skilmála þessara, til að tryggja persónubundna öryggisþætti (auðkenningu) sína í appið. Viðskiptamanni ber að tilkynna Kviku án óþarfa tafar um það, ef hann verður var við óheimila notkun á appinu.

23. Greiðslur sem framkvæmdar eru eftir kl. 21:00 að íslenskum tíma kunna að verða afgreiddar næsta virka bankadag. Komi greiðsludagur upp um helgi eða á frídegi greiðist fjárhæðin næsta virka bankadag.

24. Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

25. Með því að skrá sig inn í appið staðfestir viðskiptamaður að hann hafi kynnt sér þær reglur sem gilda um notkun Appsins og staðfestir að hann muni fylgja þeim í hvívetna.

26. Auður er vörumerki Kviku banka hf. Starfsemi Kviku lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins og er Kvika skráð í hlutafélagaskrá, fyrirtækjaskrá, firmaskrá og skrá Fjármálaeftirlitsins. Um hluta af þeirri þjónustu sem Kvika veitir aðgang að í appinu gilda lög nr. 120/2011 um greiðsluþjónustu og þá gilda lög nr. 33/2005 um fjarsölu á fjármálaþjónustu um þá fjarsölusamninga sem gerðir eru milli viðskiptamanns og Kviku í appinu.

Skilmálar þessir gilda frá 28. október 2020.